Gebruiksvoorwaarden

1. Persoonlijke gegevens

Raadpleeg ons juridisch beleid inzake privacy kwesties.

 

2. Inhoud

Op de website www.nivea.nl („Website“) worden materialen zoals foto's, grafische afbeeldingen, logo's, video's, films, audiobestanden en tekst (het „materiaal“) gebruikt. Het materiaal is eigendom van Beiersdorf NL, De Passage 126-136, Amsterdam („Beiersdorf“) en is beschermd krachtens de voorschriften van het auteursrecht, het merkenrecht, het ontwerprecht en de persoonsrechten conform Nederlands en internationaal recht. Voor ieder gebruik van het materiaal - anders dan voor privédoeleinden - is voorafgaande schriftelijke toestemming van Beiersdorf vereist. Hetzelfde geldt voor wijzigingen aan het materiaal, in het bijzonder vertaling of andere vormen van bewerking, en voor doorgifte aan derden.

Indien en voor zover op de website materiaal uitdrukkelijk beschikbaar wordt gesteld om te worden gedownload (bijvoorbeeld in het Media center) gelden de daar genoemde specifieke gebruiksvoorwaarden.

 

3. Disclaimer

Indien en voor zover de gebruiker materiaal downloadt of op een andere wijze gebruikt, gebeurt dit op eigen risico. Beiersdorf is niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade voor de gebruiker, in het bijzonder aan data, hardware of software. De aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid blijft onverlet. Beiersdorf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schending van rechten van derden. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd. Beiersdorf aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van deze. De website dient ter algemene informatie en vervangt in geen geval medisch of specialistisch advies.

 

4. Beoordelingen

Geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid om in het kader van de aanbiedingen op de website beoordelingen van de producten, procedures of andere aspecten te geven. Indien een gebruiker een beoordeling geeft, is Beiersdorf gerechtigd deze beoordeling tijdelijk en plaatselijk onbeperkt te gebruiken. Beiersdorf mag de beoordeling onbeperkt, dat wil zeggen in alle gebruiksvormen en media, zowel online als offline, publiceren en verspreiden. Beiersdorf is tevens gerechtigd om beoordelingen in te korten. Vermeldt de gebruiker bij de beoordeling zijn of haar naam, is Beiersdorf tevens gerechtigd, maar niet verplicht, deze bij de publicatie van de beoordeling mede te vermelden. Bij het geven van een beoordeling en/of commentaar garandeert de gebruiker daarenboven dat hij of zij geen beoordelingen geeft, waarvan geweten wordt dat deze onjuist zijn, noch beoordelingen (a) die het Duitse auteursrecht of andere rechten van derden schenden; (b) in strijd zijn met wettelijke voorschriften of overheidsbepalingen; (c) voor een individu of een bedrijf diffamerend, lasterlijk, beledigend of discriminerend zijn; (d) een betaling of een andere tegenprestatie van een derde behelzen; (e) informatie over andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers bevatten; of (f) computervirussen, -wormen of andere potentieel schadelijke computerprogramma's van derden bevatten. Beiersdorf behoudt zich het recht voor, beoordelingen met illegale inhoud, in het bijzonder discriminerende, geweld verheerlijkende, pornografische of racistische beoordelingen en beoordelingen die kettingbrieven, massamails of andere vormen van „spam“ bevatten, te verwijderen en dan wel deze inhoud niet op de website te publiceren.

 

5. Rechtsgevolgen

Beiersdorf behoudt zich het recht voor om de toegang tot het logingedeelte voor de gebruiker te blokkeren, indien en voor zover door deze de onderhavige gebruiksvoorwaarden en/of wettelijke bepalingen worden geschonden. In dat geval is het gebruik van dit gedeelte niet langer toegestaan en elk verder gebruik derhalve onrechtmatig. Beiersdorf behoudt zich het recht voor om niet toegestaan gebruik en elke rechtsschending, in het bijzonder de schending van persoonsrechten, merken, ontwerpen, auteursrechten en overige rechten van industrieel eigendom civiel- of strafrechtelijk te laten vervolgen.

De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van afzonderlijke clausules van deze gebruiksvoorwaarden laat de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden onverlet.

Op grond van technische vernieuwingen en juridische wijzigingen worden deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien, laatstelijk in april 2015. Indien je rechtsschendingen op onze website wenst te rapporteren, aarzel dan niet ons te contacteren op het volgende adres: Beiersdorf N.V.

De Passage 126-136, NL-11-1 AX Amsterdam The Netherlands, Tel. +31-88-544-0000