Actievoorwaarden "NIVEA Sun Sensitive SPF30 lotion TEST&REVIEW"

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op "NIVEA Sun Sensitive SPF30 lotion TEST&REVIEW" (de "Actie"). Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

De deelnemer moet zich houden aan de Nederlandse Reclame Code en bijzondere reclamecodes In het bijzonder moet de deelnemer te allen tijde duidelijk maken dat de uitingen, zoals de deelname, zijn gedaan in het kader van de Actie. De reclamecodes zijn te vinden op https://www.reclamecode.nl/nrc/.

De Actie wordt georganiseerd door Beiersdorf N.V.  ("Beiersdorf") gevestigd aan De Passage 126-136, 1101 AX Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 39032682.

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website  (de "Website") worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal  over deze gevallen beslissen.

De Actie is ter promotie van en geldt uitsluitend voor Beiersdorf N.V. De Actie geldt niet in combinatie met andere acties of kortingen. 

De actieperiode loopt van 24 april [12:00 uur] tot en met 31 mei [18.00 uur] (de "Actieperiode"). Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk. 

De Actie is een promotioneel kansspel. Beiersdorf handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Deelname

Deelname aan de Actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de Actieperiode woonachtig zijn in Nederland. 

Deelname is voorbehouden aan personen met een leeftijd van minstens 16 jaar. 

Medewerkers van Beiersdorf, iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is, en hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht één of meer deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor en de deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen. Deelnemers die in strijd met deze actievoorwaarden handelen, worden gediskwalificeerd. 

Alleen inzendingen die aan deze actievoorwaarden voldoen, dingen mee naar een van de prijzen.

Speelwijze

Om kans te maken om eenmalig tester te worden voor NIVEA producten, moet de deelnemer via de site van nivea.nl het online inschrijvingsformulier voor de tester-actie volledig en correct invullen. De 50 testers worden geselecteerd door een jury. De deelnemer ontvangt het product of de producten, krijgt eenmalig de kans de producten te testen en dient vervolgens een review achter te laten op de productpagina van de desbetreffende producten op nivea.nl. De deelnemer dient per product één keer een review achter te laten. Na 2 weken zal door de NIVEA organisatie een herinneringsmail worden gestuurd om het product te reviewen.

Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de NIVEA Sun Sensitive SPF30 lotion advertentie post op sociale media en de testerpagina op www.nivea.nl (indien de deelnemer beschikt over een mijn NIVEA-account, anders dient de deelnemer vooraf een NIVEA account aan te maken.

Er geldt een limiet voor het aantal deelnames per deelnemer per dag, namelijk 1 deelname per deelnemer.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Prijzen

De prijs is het eenmalig tester worden voor producten van NIVEA. Het pakket bestaat uit NIVEA Sun Sensitive SPF30 lotion ter waarde van circa EUR 18,99 per stuk. Per deelnemer kan maximaal één pakket worden gewonnen.

De aanwijzing van de winnaars vindt plaats op onpartijdige wijze, met behulp van een medewerker van Beiersdorf.

De winnaars worden vóór 12 juni 2020 aangewezen, en ontvangen hierover een e-mail over de winst, alvorens het pakket wordt opgestuurd. 

Na bekendmaking door Beiersdorf van de winnaars, moet iedere winnaar binnen redelijke termijn reageren, maar in ieder geval binnen 2 weken anders vervalt het recht op de prijs. De deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht op een prijs als hij of zij niet binnen deze termijn heeft gereageerd.
Ingevulde adresgegevens door de winnaar, worden verwerkt met als enig doel het toesturen van de producten. Wanneer de Actie volledig is verwerkt, worden alle adresgegevens verwijderd. 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, kunnen niet worden geruild en de winnaar mag niet iemand anders aanwijzen als winnaar in zijn/haar plaats. Beiersdorf geeft geen enkele garantie op de prijzen.

Beiersdorf zal zorgdragen voor de inhouding van eventuele kansspelbelasting.

Materialen

Als de deelnemer in het kader van de Actie ideeën of materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op de Website plaatst of aan Beiersdorf toestuurt via e-mail of anderszins, staat de deelnemer ervoor in dat de Materialen niet onrechtmatig zijn jegens derden en niet in strijd met de wet en/of met wat in het maatschappelijk verkeer betaamt. 

In het bijzonder staat de deelnemer ervoor in dat de Materialen, of enig onderdeel daarvan: 

(i) geen inbreuk maken op de rechten van derden; 

(ii) geen (gedeelte van) een afbeelding van (bekende) personen bevatten van wie de deelnemer geen toestemming voor het gebruik van het portret heeft; 

(iii) geen materiaal bevatten waarop auteursrecht, merkrecht en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten rusten en waarvoor de deelnemer geen toestemming voor gebruik heeft; 

(iv) geen pornografisch materiaal bevatten of aanstootgevend, kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn of kunnen zijn. 

Beiersdorf heeft te allen tijde zonder opgaaf van reden het recht de Materialen (of een deel daarvan) te weigeren, te verwijderen, te wijzigen, te vernietigen of daaraan geen toe te kennen.

De Materialen en alle rechten daarop, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, worden bij deze onherroepelijk en zonder voorbehouden om niet overgedragen aan Beiersdorf. De deelnemer doet hierbij voorts, voor zover rechtens mogelijk, afstand van zijn morele rechten met betrekking tot de Materialen. Alleen als voor de hierboven bedoelde overdracht / afstand nadere (rechts)handelingen zijn vereist, verbindt de deelnemer zich hierbij nu reeds om in dat geval (onverwijld en kosteloos) alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te zullen verlenen die nodig mocht zijn om bedoelde overdracht / afstand alsnog te effectueren of te formaliseren.

 

Aansprakelijkheid

Deelnemers zullen en alle door Beiersdorf ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirect) geleden schade, letsel of gemaakte kosten als gevolg van (deelname aan) de Actie.

Aan de informatie op de Website kan de deelnemer geen rechten ontlenen.

Persoonsgegevens

De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand conform onze privacy- en cookiepolicy.

Opmerking of klachten

Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een e-mail te sturen, onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Beiersdorf zal vervolgens contact met de deelnemer opnemen.

Nietigheid

Zijn of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de deelnemer en Beiersdorf aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Actievoorwaarden "NIVEA Q10 Firming + Bronze TEST&REVIEW"

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op "NIVEA Q10 Firming + BronzeTEST&REVIEW" (de "Actie"). Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

De deelnemer moet zich houden aan de Nederlandse Reclame Code en bijzondere reclamecodes In het bijzonder moet de deelnemer te allen tijde duidelijk maken dat de uitingen, zoals de deelname, zijn gedaan in het kader van de Actie. De reclamecodes zijn te vinden op https://www.reclamecode.nl/nrc/.

De Actie wordt georganiseerd door Beiersdorf N.V.  ("Beiersdorf") gevestigd aan De Passage 126-136, 1101 AX Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 39032682.

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website  (de "Website") worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal  over deze gevallen beslissen.

De Actie is ter promotie van en geldt uitsluitend voor Beiersdorf N.V. De Actie geldt niet in combinatie met andere acties of kortingen. 

De actieperiode loopt van 24 april [12:00 uur] tot en met 31 mei [18.00 uur] (de "Actieperiode"). Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk. 

De Actie is een promotioneel kansspel. Beiersdorf handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Deelname

Deelname aan de Actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de Actieperiode woonachtig zijn in Nederland. 

Deelname is voorbehouden aan personen met een leeftijd van minstens 16 jaar. 

Medewerkers van Beiersdorf, iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is, en hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht één of meer deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor en de deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen. Deelnemers die in strijd met deze actievoorwaarden handelen, worden gediskwalificeerd. 

Alleen inzendingen die aan deze actievoorwaarden voldoen, dingen mee naar een van de prijzen.

Speelwijze

Om kans te maken om eenmalig tester te worden voor NIVEA producten, moet de deelnemer via de site van nivea.nl het online inschrijvingsformulier voor de tester-actie volledig en correct invullen. De 50 testers worden geselecteerd door een jury. De deelnemer ontvangt het product of de producten, krijgt eenmalig de kans de producten te testen en dient vervolgens een review achter te laten op de productpagina van de desbetreffende producten op nivea.nl. De deelnemer dient per product één keer een review achter te laten. Na 2 weken zal door de NIVEA organisatie een herinneringsmail worden gestuurd om het product te reviewen.

Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de NIVEA Q10 FIRMING + BRONZE Body Lotion advertentie post op sociale media en de testerpagina op www.nivea.nl (indien de deelnemer beschikt over een mijn NIVEA-account, anders dient de deelnemer vooraf een NIVEA account aan te maken.

Er geldt een limiet voor het aantal deelnames per deelnemer per dag, namelijk 1 deelname per deelnemer.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Prijzen

De prijs is het eenmalig tester worden voor producten van NIVEA. Het pakket bestaat uit 1x een NIVEA Q10 FIRMING + BRONZE Body Lotion ter waarde van circa EUR 12,99 per stuk. Per deelnemer kan maximaal één pakket worden gewonnen.

De aanwijzing van de winnaars vindt plaats op onpartijdige wijze, met behulp van een medewerker van Beiersdorf.

De winnaars worden vóór 12 juni 2020 aangewezen, en ontvangen hierover een e-mail over de winst, alvorens het pakket wordt opgestuurd. 

Na bekendmaking door Beiersdorf van de winnaars, moet iedere winnaar binnen redelijke termijn reageren, maar in ieder geval binnen 2 weken anders vervalt het recht op de prijs. De deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht op een prijs als hij of zij niet binnen deze termijn heeft gereageerd.
Ingevulde adresgegevens door de winnaar, worden verwerkt met als enig doel het toesturen van de producten. Wanneer de Actie volledig is verwerkt, worden alle adresgegevens verwijderd.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, kunnen niet worden geruild en de winnaar mag niet iemand anders aanwijzen als winnaar in zijn/haar plaats. Beiersdorf geeft geen enkele garantie op de prijzen.

Beiersdorf zal zorgdragen voor de inhouding van eventuele kansspelbelasting.

Materialen

Als de deelnemer in het kader van de Actie ideeën of materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op de Website plaatst of aan Beiersdorf toestuurt via e-mail of anderszins, staat de deelnemer ervoor in dat de Materialen niet onrechtmatig zijn jegens derden en niet in strijd met de wet en/of met wat in het maatschappelijk verkeer betaamt. 

In het bijzonder staat de deelnemer ervoor in dat de Materialen, of enig onderdeel daarvan: 

(i) geen inbreuk maken op de rechten van derden; 

(ii) geen (gedeelte van) een afbeelding van (bekende) personen bevatten van wie de deelnemer geen toestemming voor het gebruik van het portret heeft; 

(iii) geen materiaal bevatten waarop auteursrecht, merkrecht en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten rusten en waarvoor de deelnemer geen toestemming voor gebruik heeft; 

(iv) geen pornografisch materiaal bevatten of aanstootgevend, kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn of kunnen zijn. 

Beiersdorf heeft te allen tijde zonder opgaaf van reden het recht de Materialen (of een deel daarvan) te weigeren, te verwijderen, te wijzigen, te vernietigen of daaraan geen toe te kennen.

De Materialen en alle rechten daarop, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, worden bij deze onherroepelijk en zonder voorbehouden om niet overgedragen aan Beiersdorf. De deelnemer doet hierbij voorts, voor zover rechtens mogelijk, afstand van zijn morele rechten met betrekking tot de Materialen. Alleen als voor de hierboven bedoelde overdracht / afstand nadere (rechts)handelingen zijn vereist, verbindt de deelnemer zich hierbij nu reeds om in dat geval (onverwijld en kosteloos) alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te zullen verlenen die nodig mocht zijn om bedoelde overdracht / afstand alsnog te effectueren of te formaliseren.

 

Aansprakelijkheid

Deelnemers zullen en alle door Beiersdorf ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirect) geleden schade, letsel of gemaakte kosten als gevolg van (deelname aan) de Actie.

Aan de informatie op de Website kan de deelnemer geen rechten ontlenen.

Persoonsgegevens

De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand conform onze privacy- en cookiepolicy.

Opmerking of klachten

Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een e-mail te sturen, onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Beiersdorf zal vervolgens contact met de deelnemer opnemen.

Nietigheid

Zijn of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de deelnemer en Beiersdorf aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.