Actievoorwaarden

Actievoorwaarden "Naturally Good douchegel TEST&REVIEW"

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op "Naturally good douchegel cotton flower (TEST&REVIEW" (de "Actie"). Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

 

De deelnemer moet zich houden aan de Nederlandse Reclame Code en bijzondere reclamecodes In het bijzonder moet de deelnemer te allen tijde duidelijk maken dat de uitingen, zoals de deelname, zijn gedaan in het kader van de Actie. De reclamecodes zijn te vinden op https://www.reclamecode.nl/nrc/.

 

De Actie wordt georganiseerd door Beiersdorf N.V. ("Beiersdorf") gevestigd aan De Passage 126-136, 1101 AX Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 39032682.

 

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website (de "Website") worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal over deze gevallen beslissen.

 

De Actie is ter promotie van en geldt uitsluitend voor Beiersdorf N.V. De Actie geldt niet in combinatie met andere acties of kortingen.

 

De actieperiode loopt van 1 september 2020 [12.00 uur] tot en met 30 september 2020 [18.00 uur] (de "Actieperiode"). Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk.

 

De Actie is een promotioneel kansspel. Beiersdorf handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

Deelname

Deelname aan de Actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de Actieperiode woonachtig zijn in Nederland.

 

Deelname is voorbehouden aan personen met een leeftijd van minstens 18 jaar.

 

Medewerkers van Beiersdorf, iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is, en hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

 

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht één of meer deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor en de deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen. Deelnemers die in strijd met deze actievoorwaarden handelen, worden gediskwalificeerd.

 

Alleen inzendingen die aan deze actievoorwaarden voldoen, dingen mee naar een van de prijzen.

 

Speelwijze

Om kans te maken om eenmalig tester te worden voor NIVEA producten, moet de deelnemer via de site van nivea.nl het online inschrijvingsformulier voor de tester-actie volledig en correct invullen. De 50 testers worden geselecteerd door een jury. De deelnemer ontvangt het product of de producten, krijgt eenmalig de kans de producten te testen en dient vervolgens een review achter te laten op de productpagina van de desbetreffende producten op nivea.nl. De deelnemer dient per product één keer een review achter te laten. Na 2 weken zal door de NIVEA organisatie een herinneringsmail worden gestuurd om het product te reviewen.

 

Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de Naturally good douchegel advertentie post op sociale media en de testerpagina op www.nivea.nl (indien de deelnemer beschikt over een mijn NIVEA-account, anders dient de deelnemer vooraf een NIVEA account aan te maken.

 

Er geldt een limiet voor het aantal deelnames per deelnemer per dag, namelijk 1 deelname per deelnemer.

 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Prijzen

De prijs is het eenmalig tester worden voor producten van NIVEA. Het pakket bestaat uit 1x Naturally good douchegel cotton flower ter waarde van circa EUR 6,99 per stuk. Per deelnemer kan maximaal één pakket worden gewonnen.

 

De aanwijzing van de winnaars vindt plaats op onpartijdige wijze, met behulp van een medewerker van Beiersdorf.

 

De winnaars worden vóór 10 oktober 2020 [12.00 uur] aangewezen, en ontvangen hierover een e-mail over de winst, alvorens het pakket wordt opgestuurd.

 

Na bekendmaking door Beiersdorf van de winnaars, moet iedere winnaar binnen redelijke termijn reageren, maar in ieder geval binnen 2 weken anders vervalt het recht op de prijs. De deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht op een prijs als hij of zij niet binnen deze termijn heeft gereageerd. Ingevulde adresgegevens door de winnaar, worden verwerkt met als enig doel het toesturen van de producten. Wanneer de Actie volledig is verwerkt, worden alle adresgegevens verwijderd.

 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, kunnen niet worden geruild en de winnaar mag niet iemand anders aanwijzen als winnaar in zijn/haar plaats. Beiersdorf geeft geen enkele garantie op de prijzen.

 

Beiersdorf zal zorgdragen voor de inhouding van eventuele kansspelbelasting.

 

Aansprakelijkheid

Deelnemers zullen en alle door Beiersdorf ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirect) geleden schade, letsel of gemaakte kosten als gevolg van (deelname aan) de Actie.

 

Aan de informatie op de Website kan de deelnemer geen rechten ontlenen.

 

Persoonsgegevens

De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand conform onze privacy- en cookiepolicy.

 

Opmerkingen of klachten

Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een e-mail te sturen via de link: https://www.nivea.nl/over-ons/contact onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Beiersdorf zal vervolgens contact met de deelnemer opnemen.

 

Nietigheid

Zijn of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de deelnemer en Beiersdorf aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

ACTIEVOORWAARDEN "ETOS X NIVEA"

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Etos x NIVEA winactie personeel (de "Actie"). Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

 

De deelnemer moet zich houden aan de Nederlandse Reclame Code en bijzondere reclamecodes In het bijzonder moet de deelnemer te allen tijde duidelijk maken dat de uitingen, zoals de deelname, zijn gedaan in het kader van de Actie. De reclamecodes zijn te vinden op https://www.reclamecode.nl/nrc/.

 

De Actie wordt georganiseerd door Beiersdorf N.V.  ("Beiersdorf") gevestigd aan De Passage 126-136, 1101 AX Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 39032682.

 

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website  (de "Website") worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal  over deze gevallen beslissen.

 

De Actie is ter promotie van en geldt uitsluitend voor Beiersdorf N.V. De Actie geldt niet in combinatie met andere acties of kortingen.

 

De actieperiode loopt van 24 augustus t/m tot en met 23 oktober (de "Actieperiode"). Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk.

 

De Actie is een promotioneel kansspel. Beiersdorf handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

Deelname

Deelname aan de Actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de Actieperiode woonachtig zijn in Nederland.

 

Deelname is voorbehouden aan personen met een leeftijd van minstens 18 jaar.

 

Medewerkers van Beiersdorf, iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is, en hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

 

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht één of meer deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor en de deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen. Deelnemers die in strijd met deze actievoorwaarden handelen, worden gediskwalificeerd.

Alleen inzendingen die aan deze actievoorwaarden voldoen, dingen mee naar een van de prijzen.

 

Speelwijze

Om kans te maken om eenmalig tester te worden voor NIVEA producten, moet de deelnemer via de site van nivea.nl het online inschrijvingsformulier voor de tester-actie volledig en correct invullen. De 10 testers worden willekeurig geselecteerd. De deelnemer ontvangt het product of de producten, krijgt eenmalig de kans de producten te testen en dient vervolgens een review achter te laten op de productpagina van de desbetreffende producten op nivea.nl. De deelnemer dient per product één keer een review achter te laten. Na 2 weken zal door de NIVEA organisatie een herinneringsmail worden gestuurd om het product te reviewen.

 

Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de Etos X NIVEA advertentie post op sociale media en de testerpagina op www.nivea.nl (indien de deelnemer beschikt over een mijn NIVEA-account, anders dient de deelnemer vooraf een NIVEA account aan te maken.

 

Er geldt een limiet voor het aantal deelnames per deelnemer per dag, namelijk 1 deelname per deelnemer.

 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Prijzen

De prijs is het eenmalig tester worden voor producten van NIVEA. Het pakket bestaat uit NIVEA gezichtsverzorgingspakket ter waarde van circa EUR 60. Per deelnemer kan maximaal één pakket worden gewonnen.

De aanwijzing van de winnaars vindt plaats op onpartijdige wijze, met behulp van een medewerker van Beiersdorf.

 

De winnaars zullen 2 weken na het verstrijken van de deadline de prijs ontvangen, en ontvangen hierover een e-mail over de winst, alvorens het pakket wordt opgestuurd.

 

Na bekendmaking door Beiersdorf van de winnaars, moet iedere winnaar binnen redelijke termijn reageren, maar in ieder geval binnen 2 weken anders vervalt het recht op de prijs. De deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht op een prijs als hij of zij niet binnen deze termijn heeft gereageerd.

Ingevulde adresgegevens door de winnaar, worden verwerkt met als enig doel het toesturen van de producten. Wanneer de Actie volledig is verwerkt, worden alle adresgegevens verwijderd.

 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, kunnen niet worden geruild en de winnaar mag niet iemand anders aanwijzen als winnaar in zijn/haar plaats. Beiersdorf geeft geen enkele garantie op de prijzen.

 

Beiersdorf zal zorgdragen voor de inhouding van eventuele kansspelbelasting.

 

Aansprakelijkheid

Deelnemers zullen en alle door Beiersdorf ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirect) geleden schade, letsel of gemaakte kosten als gevolg van (deelname aan) de Actie.

 

Aan de informatie op de Website kan de deelnemer geen rechten ontlenen.

 

Persoonsgegevens

De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand conform onze privacy- en cookiepolicy.

 

Opmerkingen of klachten

Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een e-mail te sturen via de link: https://www.nivea.nl/over-ons/contact onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Beiersdorf zal vervolgens contact met de deelnemer opnemen.

 

Nietigheid

Zijn of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de deelnemer en Beiersdorf aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Actievoorwaarden " NIVEA Naturally Good pakket"

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op  " NIVEA Naturally Good pakket”" (de "Actie"). Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

 

De deelnemer moet zich houden aan de Nederlandse Reclame Code en bijzondere reclamecodes In het bijzonder moet de deelnemer te allen tijde duidelijk maken dat de uitingen, zoals de deelname, zijn gedaan in het kader van de Actie. De reclamecodes zijn te vinden op https://www.reclamecode.nl/nrc/.

 

De Actie wordt georganiseerd door Beiersdorf N.V.  ("Beiersdorf") gevestigd aan De Passage 126-136, 1101 AX Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 39032682.

 

Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website  (de "Website") worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Beiersdorf over deze gevallen beslissen.

 

De Actie is ter promotie van en geldt uitsluitend voor Beiersdorf N.V. De Actie geldt niet in combinatie met andere acties of kortingen.

 

De actieperiode loopt van 14 augustus 2020 [10.00 uur] tot en met 30 september 2020 [12.00 uur]  (de "Actieperiode"). Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk.

 

De Actie is een promotioneel kansspel. Beiersdorf handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

Deelname

Deelname aan de Actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de Actieperiode woonachtig zijn in Nederland.

 

Deelname is voorbehouden aan personen met een leeftijd van minstens 18 jaar.

 

Medewerkers van Beiersdorf, iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is, en hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

 

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht één of meer deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding (vooraf) van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor en de deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen. Deelnemers die in strijd met deze actievoorwaarden handelen, worden gediskwalificeerd en uitgesloten.

 

Alleen inzendingen die aan deze actievoorwaarden voldoen, dingen mee naar een van de prijzen.

 

Speelwijze

De deelnemer moet via een link in de nieuwsbrief, social post of via de banner op de website het online inschrijvingsformulier voor de win-actie volledig en correct invullen. De 100 winnaars worden geselecteerd door een jury bestaande uit leden van de NIVEA-organisatie .

 

Er geldt een limiet voor het aantal deelnames per deelnemer per dag, namelijk 1 deelname per deelnemer.

 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Prijzen

Het prijzenpakket bestaat uit een Naturally good pakket ter waarde van circa EUR € 46,45 per stuk. Per deelnemer kan maximaal éen prijs worden gewonnen. Het pakket bestaat uit: 1x een Naturally Good Deo Aloë Vera verstuiver (€ 6,49), 1x Naturally Good Shower blends cotton flower (€ 6,99) 1x Naturally Good Reinigingsmelk (€ 6,99), 1x Naturally good Dagcrème (€ 12,99) en 1x Naturally good Nachtcrème (€ 12,99).

 

De aanwijzing van de winnaars vindt plaats op onpartijdige wijze, met behulp van een medewerker van Beiersdorf.

 

De winnaars worden op 7 oktober 2020 aangewezen, en ontvangen hierover een e-mail over de winst, alvorens het pakket wordt opgestuurd. Tussen 7 oktober 2020 en 11 oktober 2020 zal het adres moeten worden opgegeven waar het pakket naar kan worden toegestuurd.

Na bekendmaking door Beiersdorf van de winnaars, moet iedere winnaar binnen redelijke termijn reageren, maar in ieder geval binnen 1 week anders vervalt het recht op de prijs. De deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht op een prijs als hij of zij niet binnen deze termijn heeft gereageerd.

 

Ingevulde adresgegevens door de winnaar, worden verwerkt met als enig doel het toesturen van de producten. Wanneer de Actie volledig is verwerkt, worden alle adresgegevens verwijderd.

 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden geruild.

De winnaar mag niet iemand anders aanwijzen als winnaar in zijn/haar plaats.  Beiersdorf geeft geen enkele garantie op de prijzen.

Beiersdorf zal zorgdragen voor de inhouding van eventuele kansspelbelasting.

 

Aansprakelijkheid

Deelnemers zullen Beiersdorf en alle door Beiersdorf ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirect) geleden schade, letsel of gemaakte kosten als gevolg van (deelname aan) de Actie, met uitzondering van schade als gevolg van opzet en bewuste roekeloosheid aan de zijde van het leidinggevend personeel van Beiersdorf.

 

Aan de informatie op de Website kan de deelnemer geen rechten ontlenen.

 

Persoonsgegevens

De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand conform onze privacy- en cookiepolicy.

 

Opmerkingen of klachten

Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een e-mail te sturen via de link: https://www.nivea.nl/over-ons/contact onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Beiersdorf zal vervolgens contact met de deelnemer opnemen.

 

Nietigheid

Zijn of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de deelnemer en Beiersdorf aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Actievoorwaarden " NIVEA pakket winactie"

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op " NIVEA pakket winactie”" (de "Actie"). Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

De deelnemer moet zich houden aan de Nederlandse Reclame Code en bijzondere reclamecodes In het bijzonder moet de deelnemer te allen tijde duidelijk maken dat de uitingen, zoals de deelname, zijn gedaan in het kader van de Actie. De reclamecodes zijn te vinden op https://www.reclamecode.nl/nrc/.

De Actie wordt georganiseerd door Beiersdorf N.V. ("Beiersdorf") gevestigd aan De Passage 126-136, 1101 AX Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 39032682.

Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website (de "Website") worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Beiersdorf over deze gevallen beslissen.

De Actie is ter promotie van en geldt uitsluitend voor Beiersdorf N.V. De Actie geldt niet in combinatie met andere acties of kortingen.

De actieperiode loopt van 1 augustus 2020 [10.00 uur] tot en met 31 december 2020 [12.00 uur] (de "Actieperiode"). Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk.

De Actie is een promotioneel kansspel. Beiersdorf handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

Deelname

Deelname aan de Actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de Actieperiode woonachtig zijn in Nederland.

Deelname is voorbehouden aan personen met een leeftijd van minstens 18 jaar.

Medewerkers van Beiersdorf, iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is, en hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht één of meer deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding (vooraf) van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor en de deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen.

Deelnemers die in strijd met deze actievoorwaarden handelen, worden gediskwalificeerd en uitgesloten.

Alleen inzendingen die aan deze actievoorwaarden voldoen, dingen mee naar een van de prijzen.

 

Speelwijze

De deelnemer moet via een link in de nieuwsbrief het online inschrijvingsformulier voor de win-actie volledig en correct invullen. De 10 winnaars worden geselecteerd door een jury bestaande uit leden van de NIVEA-organisatie.

Er geldt een limiet voor het aantal deelnames per deelnemer per dag, namelijk 1 deelname per deelnemer.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Prijzen

Het prijzenpakket bestaat uit een NIVEA pakket ter waarde van circa EUR € 50,00 per stuk. Per deelnemer kan maximaal éen prijs worden gewonnen. Het pakket bestaat uit diverse producten uit het huidige NIVEA assortiment.

De aanwijzing van de winnaars vindt plaats op onpartijdige wijze, met behulp van een medewerker van Beiersdorf.

De winnaars worden in de eerste week van iedere maand aangewezen, en ontvangen hierover een e-mail over de winst, alvorens het pakket wordt opgestuurd. Tussen de 10e en 15e van de desbetreffende maand zal het adres moeten worden opgegeven waar het pakket naar kan worden toegestuurd.

Na bekendmaking door Beiersdorf van de winnaars, moet iedere winnaar binnen redelijke termijn reageren, maar in ieder geval binnen 1 week anders vervalt het recht op de prijs. De deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht op een prijs als hij of zij niet binnen deze termijn heeft gereageerd.

Ingevulde adresgegevens door de winnaar, worden verwerkt met als enig doel het toesturen van de producten. Wanneer de Actie volledig is verwerkt, worden alle adresgegevens verwijderd.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden geruild.

De winnaar mag niet iemand anders aanwijzen als winnaar in zijn/haar plaats. Beiersdorf geeft geen enkele garantie op de prijzen.
Beiersdorf zal zorgdragen voor de inhouding van eventuele kansspelbelasting.

 

Aansprakelijkheid

Deelnemers zullen Beiersdorf en alle door Beiersdorf ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirect) geleden schade, letsel of gemaakte kosten als gevolg van (deelname aan) de Actie, met uitzondering van schade als gevolg van opzet en bewuste roekeloosheid aan de zijde van het leidinggevend personeel van Beiersdorf.

Aan de informatie op de Website kan de deelnemer geen rechten ontlenen.

 

Persoonsgegevens

De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand conform onze privacy- en cookiepolicy.

 

Opmerkingen of klachten

Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een e-mail te sturen via de link: https://www.nivea.nl/over-ons/contact onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Beiersdorf zal vervolgens contact met de deelnemer opnemen.

 

Nietigheid

Zijn of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de deelnemer en Beiersdorf aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Zijn of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de deelnemer en Beiersdorf aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

Actievoorwaarden "Black & White DEO Original TEST&REVIEW"

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op "Black & White DEO Original (TEST&REVIEW" (de "Actie"). Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

De deelnemer moet zich houden aan de Nederlandse Reclame Code en bijzondere reclamecodes In het bijzonder moet de deelnemer te allen tijde duidelijk maken dat de uitingen, zoals de deelname, zijn gedaan in het kader van de Actie. De reclamecodes zijn te vinden op https://www.reclamecode.nl/nrc/.

De Actie wordt georganiseerd door Beiersdorf N.V. ("Beiersdorf") gevestigd aan De Passage 126-136, 1101 AX Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 39032682.

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website (de "Website") worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal over deze gevallen beslissen.

De Actie is ter promotie van en geldt uitsluitend voor Beiersdorf N.V. De Actie geldt niet in combinatie met andere acties of kortingen.

De actieperiode loopt van 1 augustus 2020 [12.00 uur] tot en met 31 augustus 2020 [18.00 uur] (de "Actieperiode"). Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk.

De Actie is een promotioneel kansspel. Beiersdorf handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

Deelname

Deelname aan de Actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de Actieperiode woonachtig zijn in Nederland.

Deelname is voorbehouden aan personen met een leeftijd van minstens 18 jaar.

Medewerkers van Beiersdorf, iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is, en hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht één of meer deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor en de deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen. Deelnemers die in strijd met deze actievoorwaarden handelen, worden gediskwalificeerd.

Alleen inzendingen die aan deze actievoorwaarden voldoen, dingen mee naar een van de prijzen.

 

Speelwijze

Om kans te maken om eenmalig tester te worden voor NIVEA producten, moet de deelnemer via de site van nivea.nl het online inschrijvingsformulier voor de tester-actie volledig en correct invullen. De 100 (50 mannen en 50 vrouwen) testers worden geselecteerd door een jury. De deelnemer ontvangt het product of de producten, krijgt eenmalig de kans de producten te testen en dient vervolgens een review achter te laten op de productpagina van de desbetreffende producten op nivea.nl. De deelnemer dient per product één keer een review achter te laten. Na 2 weken zal door de NIVEA organisatie een herinneringsmail worden gestuurd om het product te reviewen.

Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de Black & White Invisible DEO advertentie post op sociale media en de testerpagina op www.nivea.nl (indien de deelnemer beschikt over een mijn NIVEA-account, anders dient de deelnemer vooraf een NIVEA account aan te maken.

Er geldt een limiet voor het aantal deelnames per deelnemer per dag, namelijk 1 deelname per deelnemer.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Prijzen

De prijs is het eenmalig tester worden voor producten van NIVEA. Het pakket bestaat uit 1x Black & White DEO Original ter waarde van circa EUR 4,19 per stuk of 1x Black & White DEO Original Men ter waarde van circa EUR 4,19. Per deelnemer kan maximaal één pakket worden gewonnen. De aanwijzing van de winnaars vindt plaats op onpartijdige wijze, met behulp van een medewerker van Beiersdorf.

De winnaars worden vóór 10 september 2020 [12.00 uur] aangewezen, en ontvangen hierover een e-mail over de winst, alvorens het pakket wordt opgestuurd.

Na bekendmaking door Beiersdorf van de winnaars, moet iedere winnaar binnen redelijke termijn reageren, maar in ieder geval binnen 2 weken anders vervalt het recht op de prijs. De deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht op een prijs als hij of zij niet binnen deze termijn heeft gereageerd. Ingevulde adresgegevens door de winnaar, worden verwerkt met als enig doel het toesturen van de producten. Wanneer de Actie volledig is verwerkt, worden alle adresgegevens verwijderd.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, kunnen niet worden geruild en de winnaar mag niet iemand anders aanwijzen als winnaar in zijn/haar plaats. Beiersdorf geeft geen enkele garantie op de prijzen.

Beiersdorf zal zorgdragen voor de inhouding van eventuele kansspelbelasting.

 

Aansprakelijkheid

Deelnemers zullen en alle door Beiersdorf ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirect) geleden schade, letsel of gemaakte kosten als gevolg van (deelname aan) de Actie.

Aan de informatie op de Website kan de deelnemer geen rechten ontlenen.

 

Persoonsgegevens

De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand conform onze privacy- en cookiepolicy.

  

Opmerkingen of klachten

Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een e-mail te sturen via de link: https://www.nivea.nl/over-ons/contact onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Beiersdorf zal vervolgens contact met de deelnemer opnemen.

 

Nietigheid

Zijn of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de deelnemer en Beiersdorf aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Actievoorwaarden "NIVEA geschenkset verjaardag"

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op "NIVEA geschenkset verjaardag" (de "Actie"). Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

De deelnemer moet zich houden aan de Nederlandse Reclame Code en bijzondere reclamecodes In het bijzonder moet de deelnemer te allen tijde duidelijk maken dat de uitingen, zoals de deelname, zijn gedaan in het kader van de Actie. De reclamecodes zijn te vinden op https://www.reclamecode.nl/nrc/.

De Actie wordt georganiseerd door Beiersdorf N.V.  ("Beiersdorf") gevestigd aan De Passage 126-136, 1101 AX Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 39032682.

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website  (de "Website") worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal  over deze gevallen beslissen.

De Actie is ter promotie van en geldt uitsluitend voor Beiersdorf N.V. De Actie geldt niet in combinatie met andere acties of kortingen. 

De actieperiode loopt van 1 juli 2020 [10.00 uur] tot en met 31 oktober 2020 [12.00 uur]  (de "Actieperiode"). Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk. 

De Actie is een promotioneel kansspel. Beiersdorf handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

Deelname

Deelname aan de Actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de Actieperiode woonachtig zijn in Nederland. 

Deelname is voorbehouden aan personen met een leeftijd van minstens 18 jaar. 

Medewerkers van Beiersdorf, iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is, en hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht één of meer deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor en de deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen. Deelnemers die in strijd met deze actievoorwaarden handelen, worden gediskwalificeerd. 

Alleen inzendingen die aan deze actievoorwaarden voldoen, dingen mee naar een van de prijzen.

 

Speelwijze

De deelnemer moet via een link in de nieuwsbrief het online inschrijvingsformulier voor de win-actie volledig en correct invullen. De 32 winnaars worden geselecteerd door een jury bestaande uit leden van de NIVEA-organisatie. 

Er geldt een limiet voor het aantal deelnames per deelnemer per dag, namelijk 1 deelname per deelnemer.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Prijzen

Het prijzenpakket bestaat uit NIVEA HEART Giftset ter waarde van circa EUR € 11,99 per stuk. Per deelnemer kan maximaal éen prijs worden gewonnen.

De aanwijzing van de winnaars vindt plaats op onpartijdige wijze, met behulp van een medewerker van Beiersdorf.

De winnaars worden in de eerste week van iedere maand aangewezen, en ontvangen hierover een e-mail over de winst, alvorens het pakket wordt opgestuurd. Tussen de 10e en 15e van de desbetreffende maand zal het adres moeten worden opgegeven waar het pakket naar kan worden toegestuurd.

Na bekendmaking door Beiersdorf van de winnaars, moet iedere winnaar binnen redelijke termijn reageren, maar in ieder geval binnen 1 week anders vervalt het recht op de prijs. De deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht op een prijs als hij of zij niet binnen deze termijn heeft gereageerd.

Ingevulde adresgegevens door de winnaar, worden verwerkt met als enig doel het toesturen van de producten. Wanneer de Actie volledig is verwerkt, worden alle adresgegevens verwijderd.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, kunnen niet worden geruild en de winnaar mag niet iemand anders aanwijzen als winnaar in zijn/haar plaats. Beiersdorf geeft geen enkele garantie op de prijzen.

Beiersdorf zal zorgdragen voor de inhouding van eventuele kansspelbelasting. 

 

Aansprakelijkheid

Deelnemers zullen en alle door Beiersdorf ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirect) geleden schade, letsel of gemaakte kosten als gevolg van (deelname aan) de Actie.

Aan de informatie op de Website kan de deelnemer geen rechten ontlenen. 

 

Persoonsgegevens

De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand conform onze privacy- en cookiepolicy

 

Opmerkingen of klachten

Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een e-mail te sturen, onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Beiersdorf zal vervolgens contact met de deelnemer opnemen.

 

Nietigheid

Zijn of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de deelnemer en Beiersdorf aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.