Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ’de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV –waarvan Trekpleister onderdeel uitmaakt- gevestigd te Renswoude, aan het adres Nijborg 17, te Renswoude (hierna: ‘Trekpleister’) georganiseerde promotionele actie (hierna: ‘deze Actie’) en zijn tevens te raadplegen op de website www.trekpleister.nl.

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3 Trekpleister is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Trekpleister daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Trekpleister bekend gemaakt worden via de website www.trekpleister.nl.

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Trekpleister gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.5 Deze Actie begint op 19 juni 2017 en eindigt 2 juli 2017. U wordt voor 2 augustus 2017 gemaild als u gewonnen heeft.

1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

1.7 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze win Actie en worden na afloop van deze Actie verwijderd.

2. De Actie

2.1 Koop minimaal 2 actieproducten en ontvang er 1 gratis. Bewaar je kassabon goed en ga naar de website www.trekpleister.nl/nivea. Vul de actiecode van de tweede kassabon en je gegevens in en wie weet win jij 1 van de 6 hotel arrangementen t.w.v. €380,-.

3. Voorwaarden

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 16 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.

3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden (met uitzondering van de kosten voor het internet gebruik).

3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

3.5 Trekpleister is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

3.6 Medewerkers van A.S. Watson zijn uitgesloten van deelname.

3.7 Alleen volledig ingevulde deelnames worden in behandeling genomen.

3.8 De deelnemer moet in de actieperiode 2 NIVEA producten hebben aangekocht bij Trekpleister en in het bezit zijn van een kassabon. Vul de actiecode en je persoonlijke gegevens in op de actiepagina voor 9 juli 2017.

4. De Prijzen

4.1 Maak kans op 1 van de 6 hotel arrangementen t.w.v. €380,-. 1 arrangement bestaat uit: 

-          2 overnachtingen in een 2-persoonskamer

-          2 x ontbijtbuffet voor 2 personen

-          2 x dinerbuffet voor 2 personen incl. een drankje

-          vrij gebruik van fitnessruimte, zwembad en sauna-accommodatie

 

De winnaar van de prijs wordt benaderd binnen 3 weken na het eindigen van de Actie. Na bekendmaking door Beiersdorf van de winnaar, moet de winnaar binnen redelijke termijn reageren, maar in ieder geval binnen 2 weken anders vervalt het recht op de prijs. De deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht op een prijs als hij of zij niet binnen deze termijn heeft gereageerd. Het is niet mogelijk om deze prijs naar contanten om te zetten, of over te dragen aan derden.

4.2 Waar relevant zal door de leverancier kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde prijzen.

Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de website www.trekpleister.nl/nivea.

5. Uitkering van prijzen

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.

5.2 Na afloop van de Actieperiode zal uit alle deelnemers door een onafhankelijk persoon de winnaars geselecteerd worden. Uiterlijk 2 augustus 2017 zullen de winnaars per e-mail horen of ze gewonnen hebben. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5.3 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Trekpleister. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

5.4 Gebruik van de Trekpleister ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Trekpleister kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.

5.5 Prijzen kunnen in samenwerking met leveranciers worden verstrekt. De winnaar van de prijs geeft Trekpleister toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke andere persoonsgegevens te delen met onze leveranciers en andere derden om het verstrekken van de prijs mogelijk te maken.

6. Publiciteit

6.1 De winnaar van de prijs geeft Trekpleister toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Trekpleister verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Trekpleister heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

7. Klachten

7.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Trekpleister

7.2 Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij De kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070-302 1300.