Actievoorwaarden

Actievoorwaarden "Win 1 van de 1900 NIVEA Sun Zonnepoppen bij aankoop van 1 NIVEA Sun product bij Etos"

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel "Win 1 van de 1900 NIVEA Sun Zonnepoppen bij aankoop van 1 NIVEA Sun product bij Etos" (de "Actie"). Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

De deelnemer moet zich houden aan de Nederlandse Reclame Code en bijzondere reclamecodes. In het bijzonder moet de deelnemer te allen tijde duidelijk maken dat de uitingen, zoals de deelname, zijn gedaan in het kader van de Actie. De reclamecodes zijn te vinden op https://www.reclamecode.nl/nrc/.

De Actie wordt georganiseerd door Beiersdorf N.V. ("Beiersdorf") gevestigd aan Beiersdorf N.V., De Passage 126-136, Postbus 12045, 1101 AX Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 39032682.

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of prijzen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.Nivea.nl/Etos (de "Website") worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Beiersdorf over deze gevallen beslissen.

De Actie is ter promotie van en geldt uitsluitend voor NIVEA SUN producten bij Etos.

De actieperiode loopt van 5 juni 2017 tot en met 18 juni 2017 (de "Actieperiode"). Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk.

De Actie is een promotioneel kansspel. Beiersdorf handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Deelname 

Deelname aan de Actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de Actieperiode en prijsuitreiking woonachtig zijn in Nederland.

Medewerkers van Beiersdorf, iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is, en hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht één of meer deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor enige prijs en de deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen. Deelnemers die in strijd met deze actievoorwaarden handelen, worden gediskwalificeerd.

Alleen inzendingen die aan deze actievoorwaarden voldoen, dingen mee naar een van de prijzen.

 

Speelwijze

De deelnemer moet in de Actieperiode een NIVEA Sun product (m.u.v. mini’s) hebben aangeschaft bij Etos. 

Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via het scannen van je Etos kaart of app.

Er geldt geen limiet voor het aantal deelnames per deelnemer per dag.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Prijzen

Het prijzenpakket bestaat uit 1900 x NIVEA Sun Zonnepop ter waarde van EUR 19,99 per stuk. Per deelnemer kan maximaal één prijs worden gewonnen.

De aanwijzing van de winnaars vindt plaats op onpartijdige wijze, met behulp van een onafhankelijke derde.

De winnaar wordt voor 31 juli 2017 aangewezen.

De winnaars van de prijzen worden binnen 2 maanden na sluiting van de actieperiode per e-mail geïnformeerd. Na bekendmaking door Beiersdorf van de winnaars, moet iedere winnaar binnen redelijke termijn reageren, maar in ieder geval binnen 2 weken  anders vervalt het recht op de prijs. De deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht op een prijs als hij of zij niet binnen deze termijn heeft gereageerd.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden geruild of worden overgedragen aan derden. Beiersdorf geeft geen enkele garantie op de prijzen.

Beiersdorf zal zorgdragen voor de inhouding van eventuele kansspelbelasting.

 

Materialen

Als de deelnemer in het kader van de Actie ideeën of materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op de Website plaatst of aan Beiersdorf toestuurt via e-mail of anderszins, staat de deelnemer ervoor in dat de Materialen niet onrechtmatig zijn jegens derden en niet in strijd met de wet en/of met wat in het maatschappelijk verkeer betaamt.

In het bijzonder staat de deelnemer ervoor in dat de Materialen, of enig onderdeel daarvan:

(i) geen inbreuk maken op de rechten van derden;

(ii) geen (gedeelte van) een afbeelding van (bekende) personen bevatten van wie de deelnemer geen toestemming voor het gebruik van het portret heeft;

(iii) geen materiaal bevatten waarop auteursrecht, merkrecht en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten rusten en waarvoor de deelnemer geen toestemming voor gebruik heeft;

(iv) geen pornografisch materiaal bevatten of aanstootgevend, kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn of kunnen zijn.

Beiersdorf heeft te allen tijde zonder opgaaf van reden het recht de Materialen (of een deel daarvan) te weigeren, te verwijderen, te wijzigen, te vernietigen of daaraan geen prijs toe te kennen.

De Materialen en alle rechten daarop, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, worden bij deze onherroepelijk en zonder voorbehouden om niet overgedragen aan Beiersdorf. De deelnemer doet hierbij voorts, voor zover rechtens mogelijk, afstand van zijn morele rechten met betrekking tot de Materialen. Alleen als voor de hierboven bedoelde overdracht / afstand nadere (rechts)handelingen zijn vereist, verbindt de deelnemer zich hierbij nu reeds om in dat geval (onverwijld en kosteloos) alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te zullen verlenen die nodig mocht zijn om bedoelde overdracht / afstand alsnog te effectueren of te formaliseren.

 

Aansprakelijkheid

Deelnemers zullen Beiersdorf en alle door Beiersdorf ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirect) geleden schade, letsel of gemaakte kosten als gevolg van (deelname aan) de Actie of (gebruik van) de uitgekeerde prijzen

Aan de informatie op de Website kan de deelnemer geen rechten ontlenen.

Persoonsgegevens

De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand conform onze privacy- en cookiepolicy: http://www.nivea.nl/Over-ons/Cookie-Policy http://www.nivea.nl/Over-ons/Juridisch-beleid.

 

Opmerkingen of klachten

Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een bericht te sturen via https://www.nivea.nl/over-ons/contact onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Beiersdorf zal vervolgens contact met de deelnemer opnemen.

 

Nietigheid

Zijn of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de deelnemer en Beiersdorf aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.